Visų reikalas

Informacja

Jakie są moje prawa?

Ofiara ma następujące prawa.

 • Poprosić policję, ustnie lub pisemnie, o wszczęcie postępowania w sprawie przemocy wobec Ciebie.
 • Otrzymać pisemne potwierdzenia otrzymania skargi (oświadczenia, raportu).
 • Otrzymać pisemne powiadomienie o wszczęciu lub odmowie wszczęcia postępowania przygotowawczego, wraz z uzasadnieniem odmowy i procedurą odwoławczą.
 • Odwołać się od decyzji urzędnika prowadzącego postępowanie przygotowawcze lub prokuratora o odmowie wszczęcia postępowania przygotowawczego.
 • Odwołać się od decyzji urzędnika prowadzącego postępowanie przygotowawcze lub prokuratora o zamknięciu postępowania przygotowawczego.
 • Mieć osobę towarzyszącą podczas postępowania przygotowawczego i postępowania sądowego. Osobą tą może być każdy, kogo wybierzesz i komu ufasz – przyjaciel, matka, ojciec, pracownik (pracownicy) specjalistycznego ośrodka kompleksowej pomocy. Osoba ta ma prawo towarzyszyć Ci podczas składania skargi, przesłuchania i rozprawy sądowej, nawet jeśli rozprawa nie jest jawna. Funkcjonariusz policji lub sędzia poinformuje osobę towarzyszącą o procedurach, których powinna przestrzegać, na przykład o tym, jak zachowywać się podczas przesłuchań i rozpraw sądowych. Funkcjonariusz prowadzący postępowanie, prokurator lub sędzia może odmówić osobie towarzyszącej udziału w postępowaniu, jeśli uzna, że jej obecność zaszkodzi Twoim interesom lub interesom sprawy, np. jeśli osoba ta jest zainteresowana wynikiem sprawy itp.
 • Uzyskać bezpłatną pomoc prawną.
 • Uzyskać bezpłatną specjalistyczną poradę, pomoc psychologiczną i inną pomoc, której potrzebujesz.
 • Zapewnić ochronę sobie, swoim dzieciom i osobom, które z Tobą mieszkają.
 • Uzyskać tłumaczenie pisemne i ustne. Jeśli nie mówisz w języku danego kraju, masz prawo do tłumaczenia wszystkich kluczowych dokumentów procesowych na swój język ojczysty lub na język, który rozumiesz, a także do tłumaczenia ustnego podczas przesłuchań przygotowawczych i podczas składania zeznań w sądzie.
 • Uzyskać dane kontaktowe urzędnika odpowiedzialnego za Twoją sprawę, aby pozostać z nim w kontakcie.
 • Uzyskać informacje na temat postępów i etapu postępowania przygotowawczego.
 • Poprosić o informację, czy podejrzany został zwolniony lub uciekł z aresztu lub z innego miejsca zatrzymania.
 • Zapoznać się z materiałami postępowania przygotowawczego, zarówno podczas postępowania przygotowawczego, jak i przed sądem.
 • Prawo do ochrony prywatnych danych osobowych. Oznacza to, że policja nie może ujawnić ani zezwolić podejrzanemu na dostęp do prywatnych danych zawartych w aktach postępowania przygotowawczego, takich jak adres domowy, numer telefonu kontaktowego itp.
 • Składać wnioski związane z postępowaniem przygotowawczym, takie jak prośba o przesłuchanie wybranego świadka, prośba o raport biegłego itp.
 • Wnieść o usunięcie funkcjonariusza prowadzącego postępowanie przygotowawcze, prokuratora, sędziego prowadzącego postępowanie przygotowawcze, biegłego, tłumacza, specjalistę. Należy to zrobić na piśmie, podając podstawy wniosku o usunięcie.
 • Odwołać się od działań i decyzji urzędnika prowadzącego postępowanie przygotowawcze, prokuratora lub sędziego prowadzącego postępowanie przygotowawcze – na przykład od decyzji o niewezwaniu świadka, którego chcesz, o niewniesieniu o opinię biegłego itp.
 • Dostarczać dowody w postępowaniu przygotowawczym. Chociaż funkcjonariusz prowadzący postępowanie przygotowawcze przeprowadzi z Tobą rozmowę w celu zebrania informacji na potrzeby postępowania, możesz z własnej inicjatywy dostarczyć przedmioty lub dokumenty, które są istotne dla postępowania i sprawy, takie jak dzienniki, w których opisujesz przemoc, e-maile lub wiadomości tekstowe wysyłane do Ciebie przez oprawcę, dokumentacja medyczna itp.
 • Uzyskać odszkodowanie z tytułu wydatków poniesionych podczas udziału w postępowaniu karnym, takie jak koszty transportu na rozprawy sądowe.
 • Uzyskać odszkodowanie za szkody wyrządzone w wyniku przestępstwa. Szkody mogą mieć charakter fizyczny, spowodowany uszczerbkiem na zdrowiu; pieniężny, w przypadku uszkodzenia lub przywłaszczenia własności lub mienia; oraz moralny, spowodowany cierpieniem psychicznym doznanym w wyniku przemocy zastosowanej wobec Ciebie.
 • Wygłosić mowę końcową w sądzie. Mowy końcowe są wygłaszane, gdy sąd zakończy analizę dowodów.
 • Odwołać się od wyroku i decyzji sądu, jeśli na przykład nie jesteś zadowolony z wyroku lub kwoty przyznanego odszkodowania.
 • Uzyskać specjalne środki ochrony podczas postępowania karnego. Potrzeba zastosowania takich środków zostanie oszacowana przez funkcjonariusza prowadzącego postępowanie w Twojej sprawie. Funkcjonariusz zada Ci szereg pytań, aby ocenić, czy możesz być narażony (-a) na wtórną traumę w wyniku udziału w postępowaniu. Na przykład, jeśli jesteś ofiarą przemocy, która mocno ucierpiała i kontakt z oprawcą spowodowałby u Ciebie duży stres i cierpienie emocjonalne lub jeśli obawiasz się, że nie będziesz w stanie otwarcie mówić podczas przesłuchania podejrzanego, Twoje zeznania mogą zostać nagrane podczas postępowania przygotowawczego, a następnie odtworzone podczas rozprawy. Możesz także zeznawać zdalnie w sądzie. Podejrzany lub jego adwokat będą zadawać Ci pytania za pośrednictwem sędziego. W każdym razie nie musisz osobiście spotykać się z podejrzanym.