Visų reikalas

Informacja

Jaką pomoc prawną mogę uzyskać?

Jeśli policja wszczęła postępowanie przygotowawcze w sprawie przemocy, możesz potrzebować porady prawnej. Wybrany przez Ciebie przedstawiciel prawny pomoże Ci prawidłowo uczestniczyć w postępowaniu karnym, szczegółowo wyjaśni Twoje prawa i ochroni Twoje interesy jako ofiary. Możesz również potrzebować porady prawnej, jeśli wszczęto postępowanie rozwodowe.

Listę praktykujących adwokatów można znaleźć na stronie internetowej Litewskiej Izby Adwokackiej. Wybierając przedstawiciela prawnego, dowiedz się, jakie ma doświadczenie w podobnych sprawach i czy może przedstawić referencje od byłych klientów. Zapytaj o warunki płatności, czy będą jakieś dodatkowe koszty, ile łącznie będą kosztować usługi i zwróć uwagę na to, jak się czujesz, gdy się z nim kontaktujesz.

Bezpłatna pomoc prawna

Osoby o niewielkim majątku i dochodach mogą uzyskać bezpłatną lub częściowo refundowaną pomoc prawną. Obejmuje ona usługi prawnika – sporządzanie dokumentów, reprezentowanie w postępowaniu przygotowawczym i w sądzie.

Kalkulator udostępniony przez Państwową Służbę Gwarantowanej Pomocy Prawnej pomoże Ci ocenić, czy jesteś uprawniony do bezpłatnej pomocy prawnej w oparciu o poziom Twojego majątku i dochodów.

Składając wniosek o pomoc prawną, możesz wskazać prawnika, z którym chciałbyś współpracować. Urząd weźmie to pod uwagę przy rozpatrywaniu wniosku i, o ile nie wystąpią obiektywne przeszkody, takie jak zbyt duże obciążenie pracą wybranego prawnika, przydzieli Ci wybranego przez Ciebie prawnika.

Możesz również poprosić o wyznaczenie prawnika, który nie znajduje się na liście prawników świadczących pomoc prawną. W takim przypadku do wniosku należy dołączyć pisemną zgodę wybranego prawnika na reprezentowanie Cię w sprawie.

Pomoc prawna w zakresie odszkodowań

Ważne jest, aby wiedzieć, że ofiary przestępstw z użyciem przemocy mają prawo dochodzić zadośćuczynienia przed sądem. Można to zrobić na dwa sposoby – albo wnosząc powództwo karne w postępowaniu karnym wszczętym w celu zbadania przemocy, albo wnosząc powództwo cywilne po rozpatrzeniu sprawy przez sąd.

Aby uzyskać więcej informacji na temat sposobu ubiegania się o odszkodowanie, należy skontaktować się z prawnikiem lub adwokatem SKPC. Pomoc prawna adwokata w sprawach odszkodowawczych jest bezpłatna dla wszystkich pokrzywdzonych, niezależnie od ich poziomu dochodów lub zamożności. W takim przypadku do wniosku o pomoc prawną do Państwowej Służby Gwarantowanej Pomocy Prawnej należy załączyć decyzję funkcjonariusza policji lub prokuratora o uznaniu Cię za osobę pokrzywdzoną.

Szczegółowe informacje na temat składania wniosków oraz formularze zgłoszeniowe można znaleźć na stronie internetowej Państwowej Służby Gwarantowanej Pomocy Prawnej.

Prawo do ochrony

Jeśli jesteś ofiarą przemocy ze strony partnera, masz prawo do ochrony gwarantowanej Ci ustawowo.

Sąd może nakazać oprawcy wyprowadzenie się z domu, w którym wspólnie mieszkacie. Może to mieć również zastosowanie, jeśli dom należy do niego.

Sąd może również nakazać oprawcy, aby trzymał się od Ciebie z daleka, nie kontaktował się z Tobą ani nie szukał z Tobą możliwości spotkania. Ten środek ochrony dotyczy również dzieci, ponieważ oprawca może próbować nawiązać kontakt za pośrednictwem dzieci, na przykład wysyłając wiadomości. Jeśli oprawca podlega temu obowiązkowi, nie może do Ciebie dzwonić, pisać wiadomości przez telefon lub Internet ani zbliżać się do Ciebie fizycznie, na przykład przychodzić do Twojego domu lub miejsca pracy.

Możesz również uzyskać ochronę bez wszczynania przez policję postępowania przygotowawczego, jeśli policja stwierdzi, że jesteś zagrożony ponowną przemocą.

Możesz również samodzielnie poprosić o ochronę, jeśli obawiasz się, że oprawca może wziąć odwet, grozić Ci lub ponownie użyć wobec Ciebie przemocy. W takim przypadku należy złożyć pisemny wniosek do funkcjonariusza, który przybył na miejsce zdarzenia. Możesz również złożyć taki wniosek, gdy udasz się na posterunek policji, aby zgłosić przemoc.

We wniosku należy oświadczyć, że nie czujesz się bezpiecznie i obawiasz się dalszych działań ze strony oprawcy oraz że chciałabyś, aby sąd przyznał Ci środki ochrony. Funkcjonariusz policji wystąpi do sądu o zastosowanie środków ochrony w ciągu 24 godzin.

Sąd i prawa ofiar w sądzie

Przemoc domowa jest przestępstwem, więc jeśli zgłosisz przemoc domową na policję, rozpocznie ona postępowanie przygotowawcze. Podczas postępowania funkcjonariusze ustalą wszystkie istotne okoliczności zdarzenia, które zostaną następnie ocenione przez sąd.

Podczas postępowania przygotowawczego i sądowego będziesz traktowana jako ofiara. Policyjny śledczy lub prokurator, wydając orzeczenie, nada Ci status ofiary.