Visų reikalas

Informacija

Duomenų rinkimas ir pokyčių stebėsena

Kokybiška ir apgalvota mokyklos bendruomenės nuostatų analizė įvertinant išankstines su lytimi susijusias nuostatas, įvairių smurto formų atpažinimą ir moksleivių patirtis mokykloje yra kertinis žingsnis siekiant kurti saugesnę aplinką mokykloje. Išsami esamos padėties analizė gali padėti geriau suvokti problemos mastą, specifiką ir galimus sprendimo būdus.

Rekomenduojami veiksmai:

Peržiūrėkite jau surinktus su smurtu lyties pagrindu susijusius duomenis, kurie gali būti naudingi vykdant smurto dėl lyties prevenciją jūsų mokykloje.

  • Ar jūsų mokykloje jau yra buvę smurtinių situacijų, muštynių, patyčių, vagysčių ar kitų nusižengimų atvejų? Kiek tokių atvejų buvo užfiksuota, kaip jų skaičius kinta metams bėgant?
  • Kur ir kada jūsų mokykloje vyksta smurtinės ar patyčių situacijos? Ar pastebimos platesnės tokių situacijų tendencijos?
  • Ar mokykloje pastebima vaikų ir jaunuolių, gyvenančių smurtinėje aplinkoje, ar kurių šeimos nariai patiria smurtą artimoje aplinkoje?
  • Įvertinkite smurto ir patyčių atvejus per lyčių prizmę: kas šiose situacijose buvo agresoriai, o kas o kas – aukos, berniukai ar mergaitės?
  • Įvertinkite, kokios buvo šių situacijų priežastys. Ar buvo situacijų, nulemtų seksualinės orientacijos (žinomos ar numanomos), lytinės tapatybės?
  • Kiek moksleivių po tokių situacijų kreipėsi į mokyklos psichologę, socialinį darbuotoją?
  • Kiek iš šių atvejų buvo susiję su smurtu ar patyčiomis dėl lyties ar seksualinės orientacijos? Kiek iš pastebėtų smurtinių situacijų galėtų būti laikomos seksualiniu priekabiavimu?

Atsakymai į šiuos klausimus gali padėti įvertinti, kaip jūsų mokykloje paplitęs smurtas dėl lyties, kurios mokinių grupės dažniausiai patiria smurtą, o kurios – smurtauja / tyčiojasi. Šie kontroliniai klausimai taip pat gali padėti identifikuoti, kokios informacijos apie smurtines ir patyčių situacijas trūksta. Spragas galite užpildyti inicijuodami apklausas ar suburdami atrinktąsias grupes (angl. focus group), organizuodami susitikimus ir diskusijas su mokytojais, mokyklos darbuotojais, mokiniais ir jų tėvais / globėjais. Užtikrinkite, kad informacija būtų reguliariai atnaujinama, o pokytis nuolatos įvertinamas. Aiškiai įvardykite, kokio pokyčio siekiate ir ką laikote teigiamu pokyčiu.

Peržiūrėkite atitinkamus valstybės mastu surinktus duomenis.

Nacionalinių apklausų ir tyrimų apie smurtą, patyčias ir nuostatas rezultatai taip pat gali būti naudingi siekiant įvertinti padėtį savo mokykloje, ypač atsižvelgiant į tai, kad apie daug smurto ir patyčių tiek mokykloje, tiek kitose aplinkose atvejų nepranešama. Pavyzdžiui, apklausos, nagrinėjančios homofobinių patyčių dažnį Lietuvos mokyklose ar moterų ir mergaičių patiriamo seksualinio priekabiavimo paplitimą Europos Sąjungoje, gali padėti geriau suvokti platesnį smurto dėl lyties kontekstą, kuriam neišvengiamai priklauso kiekviena mokykla.

Įvertinkite mokyklos bendruomenės nuostatas, susijusias su lytimi ir tarpusavio santykiais.

Informacija apie išankstines nuostatas gali būti naudingas įrankis siekiant įvertinti smurto dėl lyties paplitimą mokykloje ir atmosferą, kurioje dirba ir mokosi bendruomenės nariai. Smurtas ir patyčios dėl lyties taip plačiai paplitę dėl to, kad visuomenė juos normalizavusi, daug žmonių tokias situacijas linkę pateisinti ar jų nė nepastebėti. Aplinkoje, kurioje gajūs lyčių stereotipai, susidaro smurtui ir patyčioms dėl lyties palanki terpė. Klausdami bendruomenės, ar vaikinai yra geresni lyderiai nei merginos, ar vyrai iš prigimties yra linkę elgtis agresyviai arba, ar normalu šaukti ant savo merginos, jei supykai, jauti pavydą arba ji elgiasi ne taip, kaip norėtum, turime galimybę geriau suprasti, kokiomis nuostatomis vadovaujasi jos nariai kasdienėse mokyklos situacijose. Pavyzdinį klausimyną tokiai apklausai atlikti ir daugiau informacijos apie jos metodologiją, organizavimą ir duomenų analizę rasite „Lygybės laboratorija: saugios aplinkos mokykloje kūrimo vadovas“.

Sukurkite mechanizmą, kuris padėtų fiksuoti smurto incidentus ir atitinkamą mokyklos bendruomenės atsaką.

Jei jūsų mokykloje dar nėra sistemos, padedančios fiksuoti smurto atvejus, sukurkite aplanką ar elektroninį dokumentą, kuriame fiksuosite tokius atvejus, jų nutikimo laiką, vietą, smurto ar patyčių rūšį (t. y. kas tiksliai nutiko) ir koks buvo mokyklos bendruomenės atsakas. Prireikus galite remtis/remkitės viršuje pateiktais klausimais. Taip pat įvertinkite, ar mokykloje yra mechanizmas, kuriuo naudodamiesi moksleiviai ir mokyklos darbuotojai galėtų anonimiškai pranešti apie smurto ir patyčių atvejus. Tai gali būti popierinės formos ir saugi vieta joms palikti arba elektroninės formos. Numatykite asmenį, atsakingą už šių pranešimų peržiūrą ir tyrimą, taip pat – kaip bus užtikrinamas gautų duomenų konfidencialumas. Svarbu užtikrinti, kad visi mokyklos bendruomenės nariai žinotų, kaip minėtu mechanizmu naudotis ir kaip bus elgiamasi su gautais pranešimais. Taip pat svarbu ištransliuoti, kad už saugią aplinką mokykloje atsakingas kiekvienas jos narys, todėl pranešti apie patirtą ar pastebėtą smurtą ir patyčias – be galo svarbi kiekvieno bendruomenės nario pareiga.

Užtikrinkite informacijos apie smurto incidentus konfidencialumą.

Dirbant su smurto prevencija, analizuojant duomenis ir rengiant apklausas, smurtą patyrusiųjų, smurtavusiųjų ar apie smurto atvejus pranešusiųjų asmeninė informacija privalo išlikti konfidenciali.

Atkreipkite dėmesį, kad smurtą ir patyčias mokyklos aplinkoje patiria ne tik mokiniai, bet ir mokyklos darbuotojai.

Dirbdami su smurto dėl lyties prevencija mokykloje negalime pamiršti, kad smurtą dėl lyties namuose, darbo vietose ir viešosiose erdvėse patiria ir suaugusieji. Žinodami, kad 55 proc. moterų ir merginų nuo 15 m. amžiaus bent kartą gyvenime yra patyrusios seksualinį priekabiavimą, o 2019 m. duomenimis kas ketvirta (25 proc.) moteris Lietuvoje yra patyrusi arba patiria smurtą artimoje aplinkojeturime pripažinti, kad beveik kiekvienoje mokykloje greičiausiai esama asmenų, susidurainčių ar kada nors susidūrusių su smurtu dėl lyties. Neatmeskite galimybės, kad seksualinis priekabiavimas ar psichologinis smurtas gali vykti tarp mokyklos darbuotojų ir apsvarstykite, ar mokyklos darbuotojams prieinami anonimiško pranešimo apie tokius atvejus mechanizmai.