Visų reikalas

Informacija

Kas yra Stambulo konvencija?

Tai svarbus tarptautinis dokumentas, kuriuo siekiama panaikinti smurtą prieš moteris ir smurtą artimoje aplinkoje. Oficialus Stambulo konvencijos pavadinimas – Europos Tarybos smurto prieš moteris ir smurto artimoje aplinkoje prevencijos ir kovos su juo konvencija.

Konvencijoje pripažįstama, kad savo kilme smurtas prieš moteris yra smurtas dėl lyties ir pabrėžiama istoriškai susiklosčiusių nelygių galios santykių tarp moterų ir vyrų svarba. Smurtas dėl lyties apibrėžiamas kaip smurtas, nukreiptas į moterį dėl to, kad ji yra moteris, arba kurį neproporcingai dažniau patiria moterys.

Pagrindiniai Konvencijos tikslai:

  • apsaugoti moteris nuo visų smurto formų ir užkirsti kelią smurtui prieš moteris ir smurtui šeimoje, už smurtą persekioti baudžiamąja tvarka ir šalinti jo apraiškas;
  • prisidėti prie bet kokio moterų diskriminavimo šalinimo ir skatinti tikrąją moterų ir vyrų lygybę, taip pat moterims suteikti daugiau teisių;
  • parengti išsamią sistemą, politikos kryptis ir priemones siekiant apsaugoti ir pagelbėti visoms smurto prieš moteris ir smurto šeimoje aukoms;
  • skatinti tarptautinį bendradarbiavimą siekiant panaikinti smurtą prieš moteris ir smurtą šeimoje;
  • teikti paramą ir pagalbą organizacijoms ir teisėsaugos institucijoms, kad jos veiksmingai bendradarbiautų, siekdamos taikyti integruotą požiūrį į smurto prieš moteris ir smurto šeimoje šalinimą.

Nors Konvencija labiausiai orientuota į moterų apsaugą nuo smurto, ją ratifikavusios šalys yra raginamos išplėsti jos taikymą visiems asmenims, kurie patiria arba kuriems kyla pavojus patirti smurtą artimoje aplinkoje, įskaitant vyrus, vaikus ir pagyvenusius asmenis. Taip pripažįstama, kad vyrai taip pat patiria tam tikrų rūšių smurtą, kuriam taikoma Stambulo konvencija, nors ir rečiau.

Stambulo konvencijos ratifikavimo nauda

Konvencijoje pabrėžiama, kad smurtas prieš moteris ir smurtas artimoje aplinkoje nebegali būti asmeninis reikalas ir kad valstybės privalo užkirsti kelią smurtui, apsaugoti aukas ir nubausti smurtautojus.

Stambulo konvenciją ratifikavusios šalys įpareigojamos sukurti ir užtikrinti veiksmingą, visapusę ir koordinuojamą politiką, apimančią visas priemones, kuriomis siekiama užkirsti kelią bet kokiam smurtui. Ratifikuodamos konvenciją šalys taip pat įsipareigoja skirti tinkamus finansinius ir žmogiškuosius išteklius kovai su smurtu ir jo prevencijai.

Konvenciją ratifikuojančių valstybių vyriausybės įsipareigoja keisti įstatymus, diegti priemones ir skirti išteklių tam, kad smurtas prieš moteris ir smurtas artimoje aplinkoje nebūtų toleruojamas.

Be to, tai ne tik svarbus tarptautinis dokumentas ir teisiniai įsipareigojimai, bet kartu ir aiškus politinis signalas visuomenei apie tai, kad smurtas prieš moteris ir smurtas artimoje aplinkoje nepriimtini.

Stebėsena ir pagalba

Konvencijoje numatytas stebėsenos mechanizmas, kuris leidžia įvertinti, kaip įgyvendinamos jos nuostatos. Šią stebėseną vykdo Kovos su smurtu prieš moteris ir smurtu artimoje aplinkoje ekspertų grupė (GREVIO) ir Šalių komitetas, sudarytas iš oficialių Konvencijos šalių atstovų. Jų išvados ir rekomendacijos padeda užtikrinti, kad valstybės laikytųsi Konvencijos.

Remdamasi valstybinėmis ataskaitomis ir papildoma informacija, GREVIO vertina atskiras šalis. Konvencijos šalys pirmiausia turi atsakyti į GREVIO klausimyną. Remdamasi iš valstybės gauta informacija ir nevyriausybinių organizacijų arba nacionalinių žmogaus teisių institucijų šešėlinėmis ataskaitomis, GREVIO išsamiai vertina Konvencijos įgyvendinimo situaciją. Stebėsena grindžiama priežiūros institucijos ir įvairių vietos partnerių dialogu.

Stambulo konvencijoje taip pat numatyta speciali skubaus tyrimo procedūra. Jeigu GREVIO padaro išvadą, kad situacijai reikia nedelsiant skirti dėmesio, ji gali inicijuoti tyrimo procedūrą ir prašyti valstybės skubiai pateikti specialią ataskaitą. GREVIO taip pat gali pateikti rekomendacijas, kuriose nagrinėjami visoms šalims aktualūs klausimai.

_________________________________________________________________________________________

Lietuva Stambulo konvenciją pasirašė 2013 metais, bet mūsų šalyje ji dar neįsigaliojo – Konvencija nėra ratifikuota. Iki 2024 m. pradžios Stambulo konvenciją buvo ratifikavusios 38 iš 46 Europos Tarybos narių.